Obchodní podmínky

společnosti Master Bike, s.r.o., se sídlem: Sadová 2205/2, 789 01 Zábřeh, IČ: 27069338, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 26713 (dále jen „Podmínky“)


Obecná ustanovení

1. Tyto Podmínky závazně upravují základní pravidla, za nichž společnost Master Bike, s.r.o. (dále jen
„Prodávající“) nabízí a dodává zboží svým zákazníkům (dále jen „Kupující“). Zboží Prodávajícího je určeno
výhradně pro Kupující uzavírající s Prodávajícím smlouvu jako podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti.
2. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Rámcové smlouvy. Nedílnou součástí Rámcové smlouvy je vedle
Podmínek rovněž aktuální Ceník.
3. Aktuální znění Podmínek je uveřejněno na webových stránkách Prodávajícího. Podmínky či jejich část mohou
být dále komunikovány dalšími prostředky. Uveřejněné Podmínky nejsou samostatně bez splnění dalších
podmínek návrhem na uzavření smlouvy. V případě rozporu mezi zněním Podmínek uveřejněným
na webových stránkách Prodávajícího a znění Podmínek uveřejněným jiným způsobem je vždy rozhodující
znění Podmínek na webových stránkách Prodávajícího. V případě rozporu jazykových znění má vždy přednost
znění Podmínek v českém jazyce.

Vymezení pojmů

4. Rámcová smlouva. Rámcovou smlouvou se rozumí kompletní smluvní ujednání Prodávajícího a Kupujícího
o rámcových podmínkách jejich vzájemné spolupráce při dodávkách zboží, které má Kupující zájem odebírat
od Prodávajícího na základě Dílčích smluv. Nedílnou součástí Rámcové smlouvy jsou Podmínky a Ceník.
5. Dílčí smlouva. Dílčí smlouvou se rozumí každá jednotlivá kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím
a Kupujícím způsobem a za podmínek stanovených Rámcovou smlouvou, Podmínkami a Ceníkem.
6. Ceník. Ceníkem se rozumí aktuální přehled modelů zboží Prodávajícího na dané období s přehledem
orientačních cen zboží.
Uzavření Dílčí smlouvy a její obsah
7. Veškeré nabídky Prodávajícího (včetně Ceníku) jsou nezávazné, pokud je Prodávající výslovně neprohlásí
za závazné.
8. Kupující učiní Prodávajícímu návrh na uzavření Dílčí smlouvy (dále jen „Návrh“). Návrh musí Kupující učinit
písemně nebo prostřednictvím e-mailové zprávy, a to na kontaktní údaje Prodávajícího uvedené v Rámcové
smlouvě či Prodávajícím jinak výslovně sdělené. Návrh musí obsahovat alespoň: (i) specifikaci poptávaného
zboží (Art. No., Description a Model No. dle aktuálního Ceníku), (ii) počet poptávaných kusů jednotlivého zboží
a (iii) poptávaný termín dodání zboží.
9. Návrh je pro Kupujícího závazný nejméně po dobu 30 dnů od jeho doručení Prodávajícímu, nebude-li v Návrhu
výslovně uvedeno jinak.
10. Dílčí smlouva bude uzavřena teprve, akceptuje-li Prodávající Návrh či jeho část ve lhůtě jeho závaznosti
dle čl. 9 Podmínek výše, tj. pokud Prodávající ve stanovené lhůtě zašle Kupujícímu akceptaci Návrhu, a to buď
písemně nebo prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané z kontaktního údaje Prodávajícího uvedeného
v Rámcové smlouvě či Prodávajícím jinak výslovně sděleného. Pro vznik Dílčí smlouvy a její obsah je
rozhodující výlučně potvrzení Návrhu či jeho části Prodávajícím dle tohoto čl. 10 Podmínek.
11. Dílčí smlouva se vždy řídí Rámcovou smlouvou, Podmínkami a Ceníkem, a to i tehdy, nebude-li na Rámcovou
smlouvu, Podmínky a/nebo Ceník výslovně odkazovat.
12. Veškeré dodávky, včetně budoucích, se provádějí výhradně na základě těchto Podmínek. Tím se vylučuje
použití nákupních podmínek či jiných podmínek Kupujícího, pokud nejsou výslovně Prodávajícím
akceptovány.
13. Veškeré změny Dílčí smlouvy vyžadují písemnou formu s výslovným potvrzením změny ze strany
Prodávajícího, jinak takové změny Prodávajícího nezavazují.

Cena a platební podmínky

14. Ceny uvedené v Ceníku jsou cenami orientačními a jsou uváděny bez daně z přidané hodnoty.
15. V případě, že po uzavření Dílčí smlouvy nastane zvýšení cen vstupů a/nebo jiné zvýšení nákladů, je Prodávající
oprávněn odpovídajícím způsobem orientační cenu zvýšit. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím,
že orientační ceny uvedené v Ceníků mohou být Prodávajícím jednostranně navýšeny o 3 % každé tři
kalendářní měsíce, a to oproti orientační ceně uvedené v Ceníku, případně ceně již navýšené dle tohoto čl. 15.
Podmínek (a to i opakovaně – vždy za dodržení sjednané výše a periodicity navýšení). Vyšší navýšení ceny
zboží musí být odsouhlaseno Kupujícím.
16. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že konečná cena zboží bude stanovena k okamžiku předání zboží
Kupujícímu, resp. data odeslání zboží Kupujícímu (dle sjednaného způsobu dodání zboží) (dále jen „Cena
zboží“). Cena zboží je závazná a Kupující se zavazuje ji Prodávajícímu uhradit. K Cenám zboží se připočítává
daň z přidané hodnoty v zákonné aktuálně platné výši.
17. Náklady na přepravu zboží a jeho pojištění nejsou součástí orientačních cen dle Ceníku a jdou k tíži Kupujícího,
není-li dohodnuto výslovně jinak. Použité obaly a fixační materiály se vracejí jen v případě, že je to výslovně
ujednáno mezi Prodávajícím a Kupujícím.
18. Cena zboží bude vyúčtována fakturou mající náležitosti daňového dokladu (dále jen „Faktura“). Faktura může
být vystavena také elektronicky a zaslána na kontaktní e-mail Kupujícího. Prodávající je oprávněn vystavit
zálohou fakturu ke konkrétní Dílčí smlouvě.
19. Lhůta splatnosti Ceny zboží vyúčtované Fakturou činí 10 dní ode dne vystavení Faktury, není-li výslovně
sjednáno jinak. Prodávající je oprávněn vystavit Fakturu k okamžiku předání zboží Kupujícímu, resp. k datu
odeslání zboží Kupujícímu (dle sjednaného způsobu dodání zboží).
20. V případě zjištění nesrovnalostí ve Faktuře je Kupující povinen o této skutečnosti neprodleně informovat
Prodávajícího.
21. Platba se považuje za uhrazenou v okamžiku, kdy je připsána na bankovní účet Prodávajícího, případně kdy je
Prodávajícím potvrzeno přijetí platby v hotovosti. U plateb neprovedených ve lhůtě splatnosti je Prodávající
oprávněn účtovat zákonný úrok z prodlení.
22. Kupující není oprávněn zadržovat platby. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou
pohledávku, kterou má za Prodávajícím, vůči pohledávce Prodávajícího, kterou má Prodávající za Kupujícím.
23. Prodávající je oprávněn nezávisle na splatnosti pohledávek započíst svoje pohledávky vůči pohledávkám
Kupujícího, které má Kupující za Prodávajícím a /nebo vůči takovým pohledávkám Kupujícího, které má
Kupující proti společnostem, s nimiž je Prodávající přímo nebo nepřímo kapitálově či obchodně spojen.
24. Při podstatném zhoršení majetkových poměrů Kupujícího a/nebo při prodlení Kupujícího s placením jakékoliv
pohledávky Prodávajícího, je Prodávající vůči Kupujícímu oprávněn uplatnit následující opatření (dle své volby
může Prodávající uplatnit jak pouze některé z nich, tak všechna tato opatření): (i) prohlásit všechny své
stávající pohledávky za okamžitě splatné a požadovat jejich zaplacení, tzn. požadovat bezodkladnou úhradu
všech závazků Kupujícího (a to i těch, které nebyly dosud splatné), (ii) pozastavit již započaté dodávky zboží
či od nich odstoupit (a to i tehdy, jsou-li sjednány na základě jiné Dílčí smlouvy, než které se prodlení týká),
(iii) pozastavit nově požadované dodávky či od nich odstoupit (a to i tehdy, jsou-li sjednány na základě jiné
Dílčí smlouvy, než které se prodlení týká). Kupující je povinen nahradit Prodávajícímu všechnu v souvislosti
s tím vzniklou újmu a náklady.
25. Pozastaví-li Prodávající dodávky dle čl. 24. Podmínek, pak rovněž platí, že po dobu takového pozastavení se
posouvá termín pozastavené dodávky či dodávek. Uplatnění jakéhokoliv opatření dle čl. 24. Podmínek
nezakládá na straně Prodávajícího jakékoli prodlení, resp. na straně Kupujícího žádné právo na náhradu škody
či jiné újmy a/nebo právo na zaplacení smluvní pokuty či právo na uplatnění jiné smluvní sankce.
26. Kupující není oprávněn postoupit či jakkoliv zatížit ve prospěch třetí osoby žádnou pohledávku ani právo
plynoucí z jakékoliv Dílčí smlouvy a/nebo Rámcové smlouvy bez předchozího písemného souhlasu
Prodávajícího.

Přechod nebezpečí, nabytí vlastnického práva

27. Má-li být zboží dodáno v sídle Prodávajícího, pak platí, že nebezpečí škody na zboží na Kupujícího přechází
okamžikem, kdy bylo Kupujícímu umožněno zboží poprvé převzít. Dojde-li k prodlení Kupujícího s převzetím
zboží z jakéhokoliv důvodu, přechází na Kupujícího nebezpečí škody na zboží v okamžiku odeslání oznámení
Kupujícímu o připravenosti zboží k odběru.
28. Má-li být zboží dodáno Kupujícímu za pomoci dopravce, pak platí, že nebezpečí škody na zboží na Kupujícího
přechází okamžikem, kdy je zboží dáno prvnímu dopravci k přepravě.
29. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího vždy až úplným uhrazením Ceny za zboží.
Dodávka
30. Není-li výslovně sjednáno jinak, pak místem plnění je sídlo Prodávajícího. Sjednává se dodací podmínka
Incoterms Ex Works.
31. Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li výslovně dohodnuto jinak.
32. Odchylky dodaného množství od množství objednaného jsou po dohodě Prodávajícího a Kupujícího přípustné,
a to jak ve vztahu k celkovému množství, tak i k jednotlivým Dílčím smlouvám.
33. Dodací lhůty Dílčích smluv (tj. uvedené v akceptaci Návrhu) jsou lhůty orientační a jejich nedodržení ze strany
Prodávajícího není podstatným porušením smlouvy.
34. Dodací lhůta Dílčí smlouvy se přiměřeně prodlužuje v případech, kdy je dodávka zpožděna kvůli
nepředvídaným událostem, zejména stávce, výluce, úředním opatřením a/nebo výpadkům v dodávce energií.
Trvají-li překážky déle než jeden měsíc a/nebo dojde-li k zastavení výroby v podniku Prodávajícího či jeho
subdodavatelů a/nebo k dlouhodobějším výjimečným událostem, které jsou mimo vůli Prodávajícího,
je Prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy.
35. Případné požadavky Kupujícího na změnu smlouvy, jsou-li Prodávajícím akceptovány, mohou přiměřeně
prodloužit sjednanou dodací lhůtu. Jsou-li akceptovány požadavky Kupujícího na změnu jakosti zboží, je s tím
spojeno právo Prodávajícího na cenovou úpravu.

Záruka a reklamace

36. Zboží má vady, neodpovídá-li Dílčí smlouvě. Jakost zboží je určena dohodnutou specifikací a tato jakost je
považována za jakost plnění výslovně sjednanou mezi Prodávajícím a Kupujícím.
37. Zjevné vady a vady zjistitelné při prohlídce zboží (mimo jiné množství) je Kupující povinen reklamovat ihned
při převzetí zboží. Pozdější reklamace není reklamací včasnou.
38. Skryté vady je Kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co je Kupující mohl při dostatečné
péči zjistit. Pozdější reklamace není reklamací včasnou.
39. Zjistí-li Kupující jakékoliv vady, je povinen zboží zajistit tak, aby nedocházelo k jeho dalšímu znehodnocení.
40. Prokážou-li se jako odůvodněné nedostatky kvality zboží do 12 měsíců od přechodu nebezpečí, provede
Prodávající podle své volby opravu nebo náhradní dodávku zboží.
41. Reklamaci je možno uplatnit písemně či e-mailem zaslaným na kontaktní e-mail Prodávajícího. Při reklamaci
je nutno uvést datum dodání zboží, číslo příslušné Faktury, specifikaci zboží (Art. No., Description a Model No.
dle Ceníku), reklamované množství, popis vady (popřípadě jak se vada projevuje) a volbu práva z vadného
plnění. Při neuvedení požadovaných údajů nebude možné reklamaci vyřídit.
42. Kupující je povinen Prodávajícímu poskytnout veškerou součinnost potřebnou pro řádné vyřízení reklamace.
43. Případným výskytem vad není nijak dotčena povinnost Kupujícího uhradit Cenu zboží.
44. Dojde-li k poškození zboží z důvodu jeho nesprávného používání, není Kupující z tohoto důvodu oprávněn
uplatňovat vůči Prodávajícímu jakékoli právo z vadného plnění (za uvedených podmínek Kupujícímu takové
právo nepřísluší).

Ukončení Dílčí smlouvy a Rámcové smlouvy

45. Jakákoliv Dílčí smlouva může být ukončena vzájemnou písemnou dohodou Prodávajícího a Kupujícího.
46. Rámcová smlouva může být ukončena vzájemnou písemnou dohodou Prodávajícího a Kupujícího. Nebude-li
v dohodě určeno jinak, pak ukončením Rámcové smlouvy se ukončují rovněž všechny nesplněné Dílčí
smlouvy.
47. Prodávající je oprávněn odstoupit od jakékoliv Dílčí smlouvy a/nebo Rámcové smlouvy, aniž by bylo třeba
poskytnou Kupujícímu dodatečnou lhůtu k nápravě, a to v následujících případech:
i) Kupující vstoupí do likvidace,
ii) vůči Kupujícímu bude zahájeno insolvenční (či obdobné) řízení na jeho vlastní návrh,
iii) soud rozhodne o úpadku Kupujícího (přičemž právní moc takového rozhodnutí se nevyžaduje),
iv) Kupující zřídí zástavní právo k zásobám, pohledávkám a/nebo ke koupenému zboží a/nebo je
poskytne jako jistotu pro jiného věřitele,
v) kupující neuhradí ani na základě upomínky Prodávajícího splatnou Fakturu a/nebo zálohovou
fakturu.
Nebude-li Prodávajícím výslovně určeno jinak, pak odstoupení od Rámcové smlouvy se týká rovněž všech
nesplněných Dílčích smluv.

Vyšší moc

48. Prodávající není v prodlení s plněním svých závazků, nastoupí-li překážka mající charakter tzv. vyšší moci
(zejména přírodní pohromy, např. požáry či povodně, a to i místního charakteru, dále stávky, občanské
nepokoje, válečné konflikty, pandemie infekčních onemocnění, překážky způsobené veřejnou mocí, včetně
právních předpisů a jejich zásahů vydaných či realizovaných po uzavření smlouvy).
49. Dojde-li k událostem, které nelze v době podpisu smlouvy předvídat, a které způsobí Prodávajícímu překážku
v plnění jeho smluvních povinností, je Prodávající oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato
překážka trvala a o dobu nutnou k obnovení normální činnosti. V takovém případě Prodávající není v prodlení
a nedopovídá za případnou újmu tím vzniklou.
50. Ve všech případech okolností vylučujících odpovědnost (včetně nezaviněného zpoždění subdodávek,
dopravních podnikových poruch a podobných událostí vyšší moci, které naruší plnění smluvních povinností
Prodávajícího) je Prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy a nedopovídá za případnou újmu tím vzniklou.

Závěrečná ustanovení

51. V otázkách neupravených v Podmínkách se použijí ustanovení platného právního řádu České republiky.
52. Pro všechny spory vzniklé z jakékoliv Dílčí smlouvy a/nebo Rámcové smlouvy je příslušný soud ČR místně
příslušný podle místa sídla Prodávajícího.
53. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat a měnit Podmínky v celém rozsahu. Takové změny budou
Kupujícímu oznámeny zákonem stanoveným způsobem.
54. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti 1. září 2023.